Skara E-Sport

§1 Föreningens namn

Skara E-Sport.

§2 Föreningens initialer

Skara E-Sport och dess organ använder initialerna: SES.

§3 Hemort

Skara E-Sport och dess organ utgår från: Skara.

§4 Ändamål

Ändamålet med Skara E-Sport är att sammanföra människor med E-Sports Kulturella intressen samt uppmärksamma E-sporten.

Skara E-Sport skall bedrivas på demokratisk grund utan politisk eller religiös koppling.

All verksamhet inom föreningen skall bedrivas under nyktra och ordnade former samt vara öppen för alla som stödjer ändamålet.

§5 Föreningsform

Skara E-Sport skall vara en ideell förening.

§6 Sammanfattning

Skara E-Sport består av personer som har upptagits av föreningen som medlemmar.

§7 Beslutande organ

Skara E-Sports beslutande organ består av årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.

§8 Firmatecknare

Skara E-Sport tecknas av styrelsens medlemmar.

 

§9 Verksamhets- och räkenskapsår

Skara E-Sports verksamhetsår motsvarar ett kalenderår.

§10 Revision

Skara E-Sport revision skall granskas av styrelsen.

§11 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar samt om förekomster som inte behandlas i stadgarna framstår inlämnas motion till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får styrelsen avgöra om korrigering av stadgarna bör göras.

§12 Stadgeändringar

Det förefaller styrelsen att ändra stadgarna.

3/4  av styrelsens röster krävs för ändring av stadgar.

§13 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlemmar och förening får inte väckas i allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. 

§14 Upplösning av förening

För upplösning av Skara E-Sport krävs 3/4  av styrelsens röster.

Förslag om upplösning av föreningen lämnas innan årsmötet av styrelsemedlem till styrelsen innan mötets början.

I beslut om upplösning av Skara E-Sport skall anges hur föreningens tillgångar, efter det att skulder betalats, skall fördelas. Styrelsens medlemmar hara att ta ställning till följande möjligheter:

  1. Att låta annan förening tillhandahålla föreningens tillgångar. 

  2. Att föreningens tillgångar auktioneras ut och behållning skänks till överenskommet välgörande ändamål.

  3. Att föreningens tillgångar fördelas till styrelsens medlemmar.

Medlemskap

 

 

§15 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Medlemskapet gäller per verksamhetsår. Medlemsavgift fastställs av årsmötet. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsmatrikeln 

§16 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlem som ej betalat medlemsavgift inom 30 dagar efter ansökan om medlemskap anses utesluten ur föreningen och medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsmatrikeln. Medlem som betalat medlemsavgift och utträder ur föreningen erhålls ej återbetalning.

§17 Uteslutning

Medlem utesluts av styrelsen med samtliga inom styrelsens röster.

§18 Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att delta i sammankomster av aktiviteter som anordnas för föreningens medlemmar utifrån sammankomsternas reglering. 

Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter. 

Medlem skall följa föreningens stadgar och alla beslut som fattats av föreningsorgan. Medlem har inte rätt till föreningens behållning eller egendom. 

Medlem skall betala medlemsavgift samt eventuella övriga avgifter som beslutats. 

Årsmöte

 

§19 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsen yttrande skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

§20 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Förslag till ärenden att behandla av årsmötet inlämnas till styrelsen senast 1 vecka innan årsmötet.

§21 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig 

och får inte utövas genom ombud. Eventuellt övriga deltagare på årsmötet kan av mötet ges yttrande- och förslagsrätt.

§22 Beslutsförhet

Årsmötet är beslutsmässigt de antal medlemmar som är närvarande på årsmötet.

§23 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om begärs efter omröstning (votering) i alla frågor, som inte endast bifaller styrelsen, genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Vid relativ majoritet menas att den eller de som erhåller högst antal röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningen sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val vid lika röstetal avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§24 Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.

§25 Ärenden vid årsmöte

1: Upprop och fastställande av röstlängden

2: Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3: Val av protokolljusterare och röstlängder

4: Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt

5: Fastställande av dagordning

6:

a) Styrelsens verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

7: Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret.

8: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9: Fastställande av medlemsavgifter

10: Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

verksamhets - räkenskapsåret.

11: Behandling av styrelsens förslag till rätt tid inkomna motioner

12:

a) val av ordförande för en period av 1 år

b) Val av kassör för en period av 1 år

c) val av sekreterare för en period av 1år

d) val av ledamöter av valberedning för en period av 1år

14: övriga frågor

15: avslutning

§26 Extra årsmöte

Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst tre fjärdedelar av föreningens eller styrelsens medlemmar så begär. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Om rösträtt vid extra årsmöte gäller som för ordinarie årsmöte.

Valberedning

§27 Sammansättning och åligganden

Valberedningen består av en sammankallande ledamot samt en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när den sammankallande ledamöter så begär. Valberedningen skall senast fyra veckor innan årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast på årsmötet skall valberedningen meddela de röstberättigade medlemmarna sitt förslag.

 Styrelsen

§28 Sammanställning 

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder en medlem bestämd av övriga styrelsen i dennes ställe enligt samma ordning till och med kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§29 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fasta ställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: 

1: Tillse att föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas. 

2: Verkställa av årsmötet fattade beslut. 

3: Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 

4: Ansvara för förvalta föreningens medel. 

5: Tillställa revisor erforderligt material enligt stadgarna. 

6: Förbereda årsmöte.

§30 Kallelse, beslutmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av halva antalet ledamöters begäran. För alla beslut krävs åtminstone hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal lottas beslutet fram. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ledamot besluta att ärende får avgöras genom skriftlig omröstning. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av en särskilt för mötet utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§31 Överlåtelse av beslutranderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till en enskild medlem. Den som fattats beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

 

§32 Vid försening

Vid försenad ankomst inför styrelsemöte röstar styrelsemötet om bötfällning av den försenade på 100kr. För att bötfällning ska gälla krävs ¾ av styrelsemedlemmarnas godkännande.

Senast uppdaterad: 2021-07-12